Maqbool of Mirzapur aka Shaji: "Maqbool abhi bhi Kaleen bhaiya ka GUNEHGAAR nahi hai kyunki…"

 
Maqbool of Mirzapur aka Shaji: "Maqbool abhi bhi Kaleen bhaiya ka GUNEHGAAR nahi hai kyunki…"